Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/swhspl/domains/swhs.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/swhspl/domains/swhs.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/swhspl/domains/swhs.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615
Ogólne Warunki Współpracy – SWHS Hydraulic Solutions

Ogólne Warunki Współpracy
SWHS Adrian Swołek

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze „Ogólne warunki współpracy” (zwane dalej: ,,OWW”) stanowią̨ integralną część́ wszystkich ofert składanych Zamawiającemu lub przyjmowanych od Zamawiającego przez Adriana Swołek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SWHS ADRIAN SWOŁEK z siedzibą w Katowicach (40-564) przy ul. Tomasza 3/1, NIP: 634-104-68-45, REGON: 381212362, zwanego dalej: ,,Wykonawcą”.
 2. Przez „Zamawiającego” w rozumieniu niniejszych OWW należy rozumieć́ podmiot składający ofertę̨ Wykonawcy lub przyjmujący ofertę̨ złożoną przez Wykonawcę,̨ a także podmiot podpisujący umowę̨ w warunkach opisanych w pkt I.3. niniejszych OWW.
 3. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego wiąże się z akceptacją niniejszych OWW.
 4. W przypadku zawarcia umowy po negocjacjach, OWW stanowią̨ jej integralną część́, jeżeli strony inaczej nie postanowią̨.

II. OFERTA

 1. Przez „ofertę̨” na potrzeby OWW należy rozumieć́ ofertę̨ w rozumieniu przepisów art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Na potrzeby OWW dla pojęcia „oferta” wyżej zdefiniowanego używa się̨ zamiennie pojęcia: ,,zamówienie”.
 2. Oferta nie obejmuje samej weryfikacji podzespołów. Przy braku niekontynuowania naprawy, sama weryfikacja części do naprawy – rozebranie podzespołu, podlega płatności według określonej roboczogodziny (rbh) 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych) netto ustalonej przez Wykonawcę. Złożenie części w całość́ nie leży w zakresie zobowiązań́ Wykonawcy.
 3. Oferta przesyłana jest do Zamawiającego w formie pisemnej pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
 4. Zamawiający składa zamówienie w formie pisemnej, przesyła je faksem lub drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający w momencie złożenia zlecenia naprawy podzespołu lub zakupu towaru, na własne ryzyko potwierdza zgodność́ proponowanej części lub jednostki z własnymi oczekiwaniami i wytycznymi.
 6. Zamówienie i jego przyjęcie przez Wykonawcę̨ wiąże się̨ z rozpoczęciem realizacji dostawy towaru lub wykonaniem określonej naprawy przez Wykonawcę̨.
 7. Wszelkie dokumenty ofertowe stanowią̨ własność́ Wykonawcy, jeżeli była przez niego składana.
 8. Oferta nie obejmuje demontażu i montażu podzespołów z maszyny.
 9. Oferta nie obejmuje kosztów transportu do siedziby Wykonawcy ani z siedziby Wykonawcy do Zamawiającego.

III. NAPRAWA PODZESPOŁÓW HYDRAULICZNYCH

 1. Naprawa podzespołów hydraulicznych mże być́ częściowa lub całkowita i jej zakres opisany jest w ofercie.
 2. Naprawa podzespołów hydraulicznych przeprowadzona jest zgodnie z danymi i wytycznymi zawartymi w dokumentacji serwisowo-naprawczej.
 3. Regulacja na maszynie nie jest wliczona w koszty naprawy i pozostaje po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia regulacji osobom, firmom do tego wykwalifikowanym.

IV. SERWIS MASZYN BUDOWLANYCH

 1. Serwis maszyn budowlanych wykonywany jest u Zamawiającego, bądź́ stacjonarnie w siedzibie Wykonawcy.
 2. Po zakończeniu czynności serwisowych Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół z wykonanych czynności i zużytych materiałów i/lub podzespołów. Protokół stanowi potwierdzenie wykonania usługi serwisowej.

V. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny należy rozumieć́ jako ceny netto, do których dolicza się̨ podatek VAT w obowiązującej stawce.
 2. Warunki płatności każdorazowo określane są̨ w ofercie.
 3. Pierwsze zamówienie Zamawiającego oraz do trzech zamówień Zamawiającego w danym roku kalendarzowym, będą opłacane przez Zamawiającego z góry, na podstawie wystawionej faktury proforma.
 4. Wszystkie zamówienia Zamawiającego o wartości powyżej 5 000,00 zł(słownie: pięć tysięcy złotych) netto będą opłacane z góry, na podstawie faktury proforma (zaliczka).
 5. Brak płatności faktury proforma we wskazanym terminie powoduje nieważność oferty, a zamówione części pozostają własności Wykonawcy.
 6. Płatność za zamówienie może nastąpić w formie gotówkowej (do wartości dopuszczonej przepisami prawa) lub w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpłaty gotówki Wykonawcy lub dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
 7. W razie opóźnienia w zapłacie należnej Wykonawcy ceny za wykonaną usługę̨ i zużyte materiały/podzespoły do naprawy, Wykonawca ma prawo naliczyć́ odsetki w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 8. W przypadku zaległości płatniczych, poza uzgodnionym terminem płatności Wykonawca wstrzyma wydanie lub wysyłkę podzespołów do czasu uregulowania płatności.
 9. Podzespoły po naprawie przechowywane są̨ w siedzibie Wykonawcy. Przechowywanie naprawionych podzespołów/rzeczy do 10 dni od daty wykonania naprawy jest wliczone w cenę̨ naprawy. Za każdy kolejny dzień́ przechowywania będzie naliczane wynagrodzenie za przechowywanie w wysokości po: 5,00 zł. (słownie: pięć złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień́ przechowywania. Wynagrodzenie za przechowywanie będzie naliczane także w przypadku zatrzymania podzespołu/rzeczy po naprawie, w związku z brakiem zapłaty ceny w przypadkach wskazanych w pkt V.8. niniejszych OWW.

VI. TERMIN REALIZACJI

 1. Termin do wykonania naprawy liczy się̨ od dnia, w którym podzespół/rzecz zlecona do naprawy został dostarczony do siedziby Wykonawcy, a w przypadku serwisu maszyn budowlanych od dnia ustalonego każdorazowo pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
 2. Przez dni do wykonania naprawy należy rozumieć́ dni robocze bez uwzględnienia sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Termin wykonania naprawy może ulec przedłużeniu w przypadku siły wyższej o czas jej trwania lub z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o nich Zamawiającego, wskazując, o ile to możliwe, nowy termin wykonania zamówienia.
 4. W przypadku wydłużenia terminu naprawy Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu przestoju układu hydraulicznego i/lub maszyny, której podzespół został przekazany do naprawy ani odpowiedzialności za inne szkody Zamawiającego.

VII. GWARANCJA

 1. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tylko dla usługi wykonanej przez SWHS ADRIAN SWOŁEK (dalej: Gwarant) i tylko na części użyte i wymienione przez SWHS ADRIAN SWOŁEK (wskazane w ofercie lub na fakturze VAT).
 2. Okres gwarancji na wykonaną usługę i użyte części wynosi 6 miesięcy i liczy się od dnia wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę i użyte części. Gwarant zastrzega, iż okres gwarancji może zostać skrócony lub wydłużony przy indywidualnym ustaleniu z Zamawiającym.
 3. Gwarant oświadcza, iż w razie ujawnienia się wady w okresie gwarancji, zostanie ona usunięta na koszt gwaranta z zastrzeżeniem punktu VII.11. OWW.
 1. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez Gwaranta po udostępnieniu maszyny w miejscu jej użytkowania lub w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta.
 2. Stwierdzone wady zostaną usunięte poprzez naprawę użytych części lub ich wymianę.
 3. Jeżeli w ramach usunięcia wady dokonano wymiany części lub istotnej naprawy części to okres gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu tylko do wymienionej lub naprawionej części.
 4. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie z maszyny, okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy, chyba że dokonanie naprawy jest niemożliwe z powodu przeszkód leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji nieudostępnienia maszyny Gwarantowi.
 5. Do realizacji uprawnień gwarancyjnych należy okazać fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający zakup usługi i części.
 6. Wadę maszyny należy zgłaszać niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Gwaranta adres e-mail.
 7. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady maszyny, jeżeli powstały one z innych przyczyn niż przyczyny tkwiące w wykonanej usłudze lub użytych częściach, w szczególności spowodowane wadliwym, niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem maszyny, wykonywaniem napraw bądź przeróbek przez osoby nieupoważnione, narażaniem naprawionej maszyny (urządzenia, przekładni, pompy) na niezgodne przeciążenia mechaniczne lub wywołane zostały innymi czynnikami zewnętrznymi.
 8. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
  1. uszkodzenie części użytych i wymienionych przez Gwaranta na skutek działania bądź uszkodzenia pozostałych elementów maszyny, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
  2. uszkodzenia mechaniczne do powstania których przyczyniło się użytkowanie maszyny w sposób niezgodny z instrukcją obsługi takich jak pęknięcia, wgniecenia, wygięcia elementów oraz wszelkie uszkodzenia przez przedmioty obce które dostały się do wnętrza maszyny.
  3. uszkodzenia termiczne i chemiczne np. uszkodzenia powstałe na skutek przechowywania i użytkowania maszyny w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami określonymi wymaganiami odpowiednich norm, uszkodzenia wywołane zastosowaniem niewłaściwych środków chemicznych, olejów, paliwa.
  4. uszkodzenia elementów zewnętrznych takich jak obudowa, powstałych na skutek transportu lub przemieszczania sprzętu np. zarysowania, wgniecenia, pęknięcia.
  5. wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy maszyny, naprawionego urządzenia, podzespołu spowodowane działaniem bądź zaniechaniem Zamawiającego, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji.
  6. korozja obudowy lub elementów maszyny
  7. uszkodzenie innych elementów, części, podzespołów, które miały wpływ na uszkodzenie naprawianego regenerowanego elementu, części, podzespołu.
  8. nieprawidłowości wynikające z podłączenia do układu hydraulicznego lub instalacji elektrycznej takie jak brak drożności przewodów, zwarcie instalacji, przerwa w obwodzie.
  9. czynności konserwacyjne i wymiana części posiadających określoną żywotność, narażonych na zanieczyszczenia takie jak filtry, oleje hydrauliczno-przekładniowe.
  10. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu części naprawianej, regenerowanej, wymienionej w maszynie przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień
  11. w przypadku gdy zamontowania urządzenia, części, podzespołu nie zostanie sprawdzona oraz przeprowadzona regulacja zaworów układu hydraulicznego i wartości elektrycznej w układzie elektrycznym zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
  12. w przypadku niezwłocznego niewstrzymania eksploatacji, pracy maszyny w momencie gdy system maszyny generuje komunikaty związane z nieprawidłowościami takimi jak wyświetlanie się kodów błędów opisanych w instrukcji obsługi.
  13. stwierdzeniem wycieków oleju w układzie hydraulicznym i mechanicznym, przegrzaniem.
 9. Realizacja uprawnień gwarancyjnych możliwa jest po uprzednim oczyszczeniu układu hydraulicznego maszyny z opiłków metalicznych i elementów stalowych oraz innych zanieczyszczeń.
 10. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady dokonanego zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji, z uwzględnieniem punktu VII.4. OWW. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych testów laboratoryjnych, zamówienia komponentów niestandardowych, które zostaną użyte w naprawie lub innych okoliczności niezależnych od Gwaranta, termin naprawy może ulec przedłużeniu nie dłużej niż do 30 dni roboczych od daty udostępnienia przez Zamawiającego maszyny do naprawy.
 11. W przypadku wezwania Gwaranta, Zamawiający może być zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu, gdy:
  1. reklamacja nie jest objęta gwarancją;
  2. Zamawiający uprzednio wyrażając zgodę na naprawę nie udostępni maszyny Gwarantowi w ustalonym terminie;
  3. okaże się, że maszyna, wymieniona część, regenerowana część objęta gwarancją działa poprawnie, a zastrzeżenia Zamawiającego co do prawidłowości funkcjonowania urządzenia wynikają wyłącznie z korzystania z urządzenia niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji.
 12. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany części objętych gwarancją na wolne od wad lub odstąpienia od umowy i żądania zwrotu zapłaconej ceny od Gwaranta.
 13. Niniejsze Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 5 września 2018 roku i dotyczą wyłącznie zamówień złożonych po tej dacie.

VIII. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA I STOSOWANE PRAWO

 1. Dla rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym właściwym jest sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych, dla których stosuje się OWW jest prawo polskie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).